KUADRI

Në kuadër të programit INTERREG V-A Greqi – Shqipëri 2014-2020, të dy vendet partnere realizojnë projektin Development and Promotion of Cultural Touristic Destinations through Multimedia Tools (IT-Culture) Projekti i përket boshtit të dytë prioritar. Bashkia Pustec e Shqipërisë dhe Anti-Cracker Shield gjithashtu do të marrin pjesë në projekt. Qëllimi kryesor i projektit është të theksojë dhe të forcojë trashëgiminë kulturore të zonës duke tërhequr vëmendjen e turistëve.

IDEJA

Ky produkt i ri turistik do të përmbajë inovacione (nëpërmjet sistemeve multimediale) që do të ndihmojnë në promovimin e tij, gjë që deri tani nuk është arritur mjaftueshëm. Qëllimi i projektit është fuqizimi turistik dhe kulturor i rajonit ndërkufitar me qëllim zhvillimin e destinacioneve të reja turistike dhe më tërheqëse. Rezultatet e drejtpërdrejta të projektit do të jenë ruajtja dhe promovimi i burimeve kulturore si parakusht për zhvillimin e turizmit. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e lëvizjes turistike në forma alternative të turizmit dhe promovimi i bizneseve lokale të turizmit.

Lajmet e fundit

Skip to content